เส้นใย

ความหนาแน่น
(กรัม/ซีซี.)

อุณหภูมิสูงสุด

ที่รับได้ขณะกรองสาร

ความคงทนต่อ

กรด

ด่าง

สารออกซิไดซ์

ไฮโดรไลซิส

 Polypropylene

0.91

95

ดีมาก

ดีมาก

ต่ำ

ดี

 Polyethylene

0.95

85

ดีมาก

ดีมาก

ต่ำ

ดี

 Polyester (PBT)

1.28

100

ดี

ต่ำ

พอใช้

ต่ำ

 Polyester (PET)

1.38

100

ดี

ต่ำ

พอใช้

ต่ำ

 Polyamide 6,6

1.14

110

ต่ำ

ดี

ต่ำ

พอใช้

 Polyamide 11

1.04

100

ต่ำ

ดี

ต่ำ

พอใช้

 Polyamide 12

1.02

100

ต่ำ

ดี

ต่ำ

พอใช้

 Polyvinylidene chloride(PVDC)

1.70

85

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)

1.78

100

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

 Polytetrafluoroethylene
(PTFE)

2.10

150+

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

 Polyphenylene sulfide (PPS)

1.37

150+

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดีมาก

 Polyvinyl chloride (PVC)

1.37

80

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดีมาก

 Polyether ether ketone (PEEK)

1.30

150+

ดี

ดี

พอใช้

ดีมาก

Ref. Kumar S. R.  Textiles for Industrial Applications. Florida: CRC Press. (2014). pp. 197-215.
 

ความหมายของการกรอง (Filtration)
ความหมายโดยทั่วไปของการกรอง หมายถึง การจับ (Capture) หรือการกักเก็บอนุภาคขนาดเล็ก (Retention of small particles) จากกระแสการเคลื่อนที่ของก๊าช หรือของเหลวที่มีค่าความต้านทานของการไหลต่ำสุด  สภาวะของการกรองสารมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ วิธีการ อุปกรณ์สำหรับกรองสาร และชนิดของตัวกรอง (Filter) ที่ใช้

 

หน้ากากอนามัยที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ 3 ชั้น มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่น ป้องกันของเหลวซึมผ่าน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอหรือจาม โดยหน้ากากอนามัยประเภทนี้จะมีคุณสมับัติในการกรองเชื้อโรคจำพวกเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราได้ มีประสิทธิภาพในการกรองได้ไม่น้อยกว่า 95% ของอนุภาคขนาด 3 ไมครอน ซึ่งทั้ง 3 ชั้นนั้นผลิตจากวัสดุต่างกัน ดังนี้

ชั้นนอกทำจากวัสดุ Poly Propylene Spunbond ซึ่งมีคุณสมบัติที่ย่อมให้อากาศผ่านเข้าออกและไม่ดูดซึมน้ำ มีความหนาตั้งแต่ 14-20 grams

ชั้นกลางทำจากแผ่น Melt Blown Filter ซึ่งมีความหนาตั้งแต่ 20-25 grams

ชั้นในทำมาจากวัสดุเช่นเดียวกันกับชั้นนอก แต่จะมีความหนาตั้งแต่ 20-25 grams

หน้ากากอนามัยชนิด N95 เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุด เพราะป้องกันได้ทั้งฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่มีขนาดอนุภาคเล็กได้ถึง 0.3 ไมครอน อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานนานราว 3 สัปดาห์