การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตนอกจากจะลดต้นทุนได้ด้วยวิธีการ ตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ แล้ว เรายังสามารถทำการลดต้นทุนโดยการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น (มีประสิทธิภาพมากขึ้น) ด้วย

 

1) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินความจำเป็น (Over production)

2) ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting)

3) ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)

4) ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป (Excess Inventory)

5) ความสูญเสียที่เกิดจากงานเสีย (Defect)

6) ความสูญเสียที่เกิดจาการเคลื่อนไหวมากเกินไป (Excess Motion)

7) ความสูญเสียของกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือผลิตภัณฑ์ (Non-Value Added Processing)