อัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ( Metropolitan Electricity Authority : MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ( Provincial Electricity Authority : PEA) แบ่งประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น 8 ประเภท
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
ประเภทที่ 7 สูบนํ้าเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว
 
การคิดค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ ของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ระบบประมาณการค่าไฟ - PEA