น้ำ 1 โมเลกุล (H2O) ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนท์ (Covalent bonds) ซึ่งใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน โดยที่อะตอมทั้งสามตัวเชื่อมต่อกันเป็นมุม 105° โดยมีออกซิเจนเป็นขั้วลบ และไฮโดรเจนเป็นขั้วบวก
 
น้ำแต่ละโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen-bonds) เรียงตัวต่อกันเป็นโครงสร้างจัตุรมุข (Tetrahedral)
 
ภายใต้ความกดอากาศ ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำมีสถานะเป็นของเหลว น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส (ไอน้ำ) เมื่อมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือด (Boiling point) ที่อุณหภูมิ 100°C และเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เมื่ออุณหภูมิลดต่ำถึงจุดเยือกแข็ง (Freezing point) ที่อุณหภูมิ 0°C
 
น้ำเป็นแอมโฟเทอริก (Amphoteric) หรือมีสภาพเป็นได้ทั้งกรดและเบสหรือเป็นกลาง โดยมีค่า pH อยู่ที่ 7 หมายถึง น้ำ 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 25°C มีประจุไฮโดรเจน และประจุไฮดรอกไซด์ อยู่จำนวนเท่ากันคือ 1 x 10–7 โมล
 
ในชีวิตประจำวันของเราสามารถพบเห็นน้ำได้ทั้งสามสถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
 
นอกจากคำว่า "น้ำ" ที่เรารู้จักกันดีแล้ว น้ำยังมีชื่ออื่น ๆ อีกหลากหลาย เช่น
- ไดไฮโดรเจน มอนอกไซด์ (Dihydrogen monoxide)
- ไฮโดรเจนไฮดรอกไซด์ (Hydrogen hydroxide)
- ไดไฮโดรเจนออกไซด์ (Dihydrogen oxide)
- ไฮโดรเจนมอนอกไซด์ (Hydrogen monoxide)
- ไฮดรอล (Hydrol)
โมเลกุลของน้ำสามารถดูดซับรังสีอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต และคลื่นรังสีไมโครเวฟได้
 
ความหนาแน่นของน้ำขณะที่อยู่ในสถานะของเหลว คือ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m^3) ซึ่งเป็นค่าความหนาแน่นที่สูงสุดของน้ำโดยอยู่ ณ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส่วนในสถานะของแข็งจะมีความหนาแน่น 917 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 
ดัชนีหักเหของแสงอยู่ที่ 1.3330
 
น้ำ เป็นสารประกอบที่มีขั้ว จึงสามารถละลายสารละลายที่มีขั้วและไอออนิก รวมถึงสารละลายกรด แอลกอฮอล์ และเกลือได้ดี แต่จะไม่สามารถละลายหรือละลายได้น้อยเมื่อผสมกับสารละลายไม่มีขั้วหรือสารประกอบอินทรีย์
 
เป็นตัวทำละลายที่ดีหรือเรียกได้ว่า เป็นตัวทำละลายสากล
 
น้ำแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์แคพิลลารีได้ เพราะมันมีแรงเชื่อมแน่น (Cohesion) และแรงยึดติด (Adhesion) ที่แข็งแรง
 
น้ำมีความร้อนจำเพาะ 4.184 จูล/กรัม/องศาเซลเซียส หมายถึง การทำให้น้ำ 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส จะต้องใช้พลังงาน 4.184 จูล
 
น้ำมีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 2,257 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 
น้ำเป็นสารประกอบที่มีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอและความร้อนจำเพาะสูง ซึ่งสมบัติข้อนี้ทำให้น้ำมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรง และเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของสายพันธุ์ต่าง ๆ ต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป
 

น้ำ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาล สสารทั่วไปมีความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง แต่น้ำมีความหนาแน่นน้อยลงเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง

 
น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ 1 g/cm แต่ความน่าสนใจของน้ำ คือ น้ำเป็นสสารชนิดเดียวในโลก ที่มีความหนาแน่นน้อยลงเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ซึ่งทำให้น้ำแข็งสามารถลอยอยู่บนน้ำ