ลำดับที่ อักษรฟินิเชีย ที่สอดคล้อง ตัวอักษรเล็ก ตัวอักษรใหญ่ ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย
1 Aleph Aleph α Α alpha แอลฟา
2 Beth Beth β B beta บีตา
3 Gimel Gimel γ Γ gamma แกมมา
4 Daleth Daleth δ Δ delta เดลตา
5 He He ε E epsilon เอปไซลอน
6 Zayin Zayin ζ Z zeta ซีตา
7 Heth Heth η H eta อีตา
8 Teth Teth θ Θ theta ทีตา
9 Yodh Yodh ι I iota ไอโอตา
10 Kaph Kaph κ K kappa แคปปา
11 Lamedh Lamedh λ Λ lambda แลมบ์ดา
12 Mem Mem μ M mu มิว
13 Nun Nun ν N nu นิว
14 Samekh Samekh ξ Ξ xi ไซ

15

Ayin 'Ayin

ο

O

omicron

โอไมครอน

16 Pe Pe π Π pi พาย
17 Res Resh ρ Ρ rho โร
18 Sin Sin σ Σ sigma ซิกมา
19 Taw Taw τ Τ tau เทา
20 Waw Waw υ Υ upsilon อิปไซลอน
21 ยังสรุปไม่ได้ φ Φ phi ฟาย,ฟี
22 ยังสรุปไม่ได้ χ Χ chi ไค
23 ยังสรุปไม่ได้ ψ Ψ psi ซาย
24 Ayin 'Ayin ω Ω omega โอเมกา